Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych

Witamy na stronie MicroTeamu kierowanego przez dr hab. Ewę Zubę-Surmę. Prace prowadzone w naszym zespole skupiają się na wykorzystaniu komórek macierzystych (KM) w medycynie regeneracyjnej, zwłaszcza w naprawie uszkodzeń niedokrwiennych mięśnia sercowego oraz innych narządów obwodowych. Zespół realizuje kilka grantów badawczych, pracując zarówno na materiale pochodzenia zwierzęcego, jak i ludzkiego. 
 
MicroTeam realizuje obecnie projekty w Zakładzie Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jak również w Pracowni Biotechnologii Komórek Macierzystych w Małopolskim Centrum Biotechnologii. Badania dotyczą komórek macierzystych oraz uwalnianych przez nie bioaktywnych pochodnych. Zespół posiada doświadzcenie w zakresie:
  1. izolacji oraz hodowli komórek macierzystych (KM) pochodzących ze szpiku kostnego, krwi pępowinowej, galarety Worthona, mobilizowanej krwi obwodowej oraz innych tkanek dojrzałych - z których pozyskuje m.in. KM krwiotwórcze [HSC], VSELs, KM. Mezenchymalne [MSC], KM/ Progenitorowe śródbłonka [EPC]; 
  2. indukcji genetycznej ukierunkowanej na uzyskanie komórek iPS – grupa posiada własne linie ludzkie oraz zwierzęce komórek iPS, a także dysponuje warsztatem umożliwiającym uzyskanie tych linii z dowolnych komórek na drodze transfekcji lub transdukcji (w tym własną linię produkcji wektorów wirusowych); 
  3. izolacji oraz ocenie biopochodnych KM, w tym bioaktywnych mikrofragmentów komórkowych (z ang. microvesicles; MVs) pochodzących z KM oraz innego materiału klinicznego (w tym krwi obwodowej, pępowinowej i szpiku kostnego); 
  4. identyfikacji KM oraz ich pochodnych w materiale eksperymentalnym (w tym zwierzęcym) oraz klinicznym na podstawie profilu antygenowego tych komórek z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii wieloparametrowej cytometrii przepływowej (klasycznej oraz obrazowej); 
  5. testowania potencjału funkcjonalnego KM in vitro (w tym aktywności proliferacyjnej, żywotności, różnicowania kardiomiogennego oraz angiogennego) oraz in vivo (we współpracy: możliwość zbadania aktywności regeneracyjnej wybranych KM w modelach niedokrwienia serca oraz kończyn w małym oraz dużym przedklinicznym modelu zwierzęcym – odpowiednio, mysim i świńskim).
 
Badania naszego zespołu prowadzone są z użyciem najwyższej klasy aparatury badawczej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych wielokolorowych cytometrów przepływowych do analiz komórek, jak również nanocząstek. Posiadamy w pełni wyposażoną pracownię hodowli komórkowych z możliwością prowadzenia hodowli w warunkach standardowych oraz przy obniżonej zawartości tlenu, co wykorzystywane jest w pracy z komórkami macierzystymi. Pracownia umożliwia prowadzenie hodowli KM pochodzących od różnych gatunków, w najwyższym standardzie, z możliwością ich wykorzystania w dalszych badaniach oraz w potencjalnych aplikacjach praktycznych. W laboratorium możliwa jest również optymalizacja stosowanych metod np. w celu badania wpływu biomateriałów, biopolimerów czy rozpuszczalnych czynników na wzrost KM.
Wysokiej klasy pracownia biologii molekularnej pozwala na wykorzystanie technik klonowania molekularnego m.in. do analizy ekspresji genów i tworzenia wektorów wirusowych, wykorzystywanych do transformacji komórek. Cytometry przepływowe, w tym cytometr z możliwością wieloparametrowej detekcji fluorescencji pozwala na dokładną charakterystykę antygenów komórkowych i identyfikację populacji komórkowych oraz ich pochodnych.
 
Jesteśmy zainteresowani zarówno współpracą w zakresie badań jak i pozyskiwania środków finansowych i grantów badawczych. Zapraszamy!

Najnowsze aktualności

Najnowsze publikacje